chelifer سیاسی همراه آمریکا اوباما

chelifer: سیاسی همراه آمریکا اوباما بین الملل اوباما شیکاگو آمریکا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

موضع گیری تازه مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به «آینده ساخت و ساز در منطقه 22»، از لغو یک طرفه ممنوعیت برج سازی در منطقه خاص پایتخت حکایت دارد. شور

پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

عبارات مهم : ایران

موضع گیری تازه مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به «آینده ساخت و ساز در منطقه 22»، از لغو یک طرفه ممنوعیت برج سازی در منطقه خاص پایتخت حکایت دارد. شورای عالی شهرسازی سه سال پیش، در مواجهه با تراکم سنگین برج های مسکونی در کریدور هوای تازه در غرب پایتخت، در یک مصوبه، «توقف بلندمرتبه سازی در منطقه 22» را ابلاغ کرد.

پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

قرار بود ازسرگیری ساخت و ساز در این منطقه، به بعد از تهیه «طرح تفصیلی خاص منطقه 22» و «ضوابط جامع بلندمرتبه سازی» موکول شود. به این ترتیب مناقشه ساختمانی در منطقه باد، ابعاد تازه ای پیدا کرد.

مناقشه مهم شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران طی چهار سال گذشته، عنوان نخستین اظهار نظر رسمی معاون تازه شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شد. مهدی حجت، معاون تازه شهرسازی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که هفته گذشته با حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به این سمت منصوب شد، روز گذشته در نخستین اظهار نظر رسمی خود که در قالب گفت وگویی با سایت اطلاع رسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انتشار یافته بود، موضع معاونت شهرسازی در خصوص «ماجرای سونامی برج سازی منطقه 22 و رابطه آن با آلودگی هوا» را اعلام کرد.

موضع گیری تازه مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به «آینده ساخت و ساز در منطقه 22»، از لغو یک طرفه ممنوعیت برج سازی در منطقه خاص پایتخت حکایت دارد. شور

اثبات اثرگذاری مخرب برج سازی منطقه 22 بر جریان هوای تازه ورودی به پایتخت در کریدور هوایی باد، موضوعی است که طی چهار سال گذشته به یکی از محورهای مهم مناقشات شهرداری و شورای عالی شهرسازی تبدیل شده است بود. ولی محتوای این گفت وگو نوعی فراموشی در نظر مدیریت تازه شهری نسبت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ 6 آبان ماه سال 93 را القا و در عین حال شائبه لغو ممنوعیت ساخت وساز در منطقه 22 را تقویت می کند.

مهدی حجت دیروز در قالب مصاحبه با سایت پایتخت کشور عزیزمان ایران سما به اظهارنظر در خصوص دو جنبه ساخت وسازهای منطقه 22 پرداخته است.

او در بخشی از صحبت های خود در مورد اثبات یا رد اثر گذاری ساخت وسازهای منطقه 22 بر جریان هوای تازه به درون محدوده شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و گفت: در این خصوص کارشناسان دو نظر متفاوت ارائه می دهند. گروهی بر تاثیرگذاری روند ساخت وسازهای منطقه 22 بر جریان هوای تازه صحه می گذارند و عده ای دیگر در مخالفت با این عنوان مطالعاتی را انجام داده اند ولی هنوز نتیجه دقیقی در مورد صحت موارد مطرح شده است در دسترس نیست، بنابراین باید این عنوان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت ایجاد مزاحمت جهت زندگی شهروندان، شهرداری کارها مورد نیاز را انجام دهد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش دوم صحبت های خود به روند ساخت وسازها در منطقه 22 اشاره کرد و افزود: ساخت وساز در منطقه 22 با روال گذشته تکرار می شود به این معنا که در حال حاضر در روند ساخت وساز منطقه 22 نه توقفی ایجاد شده است و نه سرعت احداث ساختمان تسریع شده است هست. او همچنین تاکید کرد: هنوز در ساخت وسازهای غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران به امر بدیهی و حقیقی دست پیدا نکرده ایم که به اتکای آن اعلام کنیم ساخت وساز در منطقه 22 متوقف یا دنبال شود.

پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

بررسی های «دنیای اقتصاد» در مورد دو توصیه ای که در مصاحبه مهدی حجت با سایت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرده، نشان می دهد: علی رغم آنچه راجع به عدم نیاز به توقف ساخت وساز در منطقه 22 عنوان می شود؛ مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران از وقت ابلاغ مصوبه ششم آبان ماه سال 93 (مصوبه این جلسه در تاریخ 28 آبان ماه همان سال و 11 آذرماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ شده است است) موظف به اعمال توقف ساخت وساز تازه در منطقه 22 بوده و از آنجا که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مرجع بالادست ضوابط شهرسازی در همه شهرها هست، از سال 93 تاکنون مصوبه ای جهت لغو مصوبه قبلی خود در ارتباط با ساخت وسازهای منطقه 22 نداشته، به این ترتیب ممنوعیت ساخت وساز در منطقه 22 در چارچوب ضوابط شورای عالی شهرسازی در حال حاضر جاری و پابرجا محسوب می شود.

با این حال آن طور که معاون شهرسازی دیروز در اظهارنظر خود خبر داد، چراغ سبز تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند لغو یک طرفه این ممنوعیت تعریف شود.

موضع گیری تازه مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به «آینده ساخت و ساز در منطقه 22»، از لغو یک طرفه ممنوعیت برج سازی در منطقه خاص پایتخت حکایت دارد. شور

علاوه بر این موضوع، توصیه دوم برجسته صحبت های معاون تازه شهرسازی و معماری شهرداری به بحت تایید یا عدم تایید مزاحمت های ساخت وسازهای منطقه 22 در مورد زندگی شهروندان مربوط می شود.

بررسی های «دنیای اقتصاد» راجع به این عنوان هم مشخص می کند رابطه مخرب برج سازی در منطقه 22و جریان هوای تازه در پایتخت در بررسی های دست کم دو سال گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اثبات شده است هست. کارشناسان شهری با توجه به اینکه شورای عالی شهرسازی مرجع بالادست اجرای ضوابط شهرسازی از سوی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب می شود، معتقدند: اقدام بهینه ای که شهرداری در اوضاع کنونی تا برطرف ابهامات کامل این عنوان می تواند داشته باشد، ابتدا توقف کامل برج سازی در منطقه 22 تا وقت نهایی شدن نتیجه تحقیقات تکمیلی است.

پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

با انتشار اظهارنظر متفاوت معاون شهرسازی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص روند ساخت وسازهای منطقه 22، کارشناسان شهری عنوان می کنند یکی از دلایلی که باعث شده است ترکیب تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به این صورت در مورد مناقشات منطقه 22 اظهارنظر کند به دوپهلو بودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بازمی گردد. به این معنا که در قالب این مصوبه 12 بندی که در تاریخ ششم آبان ماه سال 93 به شماره 300/41149 از سوی شورای عالی شهرسازی ابلاغ شده است هست، دو بند 11 و 12 این مصوبه است که به نظر می رسد به نوعی هم راستا نیستند. در بند 10 این مصوبه آمده است که بند 29-16 ضوابط طرح تفصیلی در مورد منطقه 22 به طور کامل از بین بردن شود. یعنی هر نوع ساخت وساز در منطقه 22 ممنوع است ولی در بند 11 این مصوبه این عنوان طور دیگری توضیح داده شده است هست. در بند 11 آمده است تمامی اراضی با مساحت بیش از هزار مترمربع باید به صورت 30 درصد سهم مالک و 70 درصد سهم شهرداری انجام شود، یعنی شهرداری می تواند جهت این زمین ها مجوز ساخت وساز صادر کند. در بند دیگری از این مصوبه نیز هر نوع تصمیم گیری جهت بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منوط به تصویب ضوابط «بلندمرتبه سازی» در شورای عالی شهرسازی و معماری شده است است که در واقع محتوای آن نشان دهنده ممنوعیت ساخت وسازهای منطقه 22 است چون غالب ساخت وسازهای منطقه 22 از نوع برج سازی است.

به گفته کارشناسان شهری یکی از دلایل اظهارنظر متفاوت معاون شهرسازی با محتوای مصوبه شورای عالی شهرسازی می تواند هم راستا نبودن بندهای متفاوت این مصوبه باشد.

ضمن آنکه اگرچه از نظر معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مطالعات انجام شده است در مورد تاثیر برج سازی بر جریان هوای تازه از غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران اثبات نشده، بنابراین روند ساخت وسازهای این منطقه متوقف نمی شود ولی شورای عالی شهرسازی اوایل امسال نیز در مطالعه جداگانه ای یک بار دیگر بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی در منطقه 22 تاکید کرده هست. در قالب این مطالعات که ابتدای سال 96 از سوی شورای عالی شهرسازی ارائه شد مشخص شد اوضاع موجود منطقه 22 با اسناد مصوب فرادست شهری مغایرت های اساسی دارد. ضمن آنکه در بخشی از این مطالعه مجددا تاکید شده است است که از سال 93 با ممنوع شدن صدور پروانه های بلندمرتبه در منطقه 22، تاکنون حدود 30 مورد پروانه بیش از 12 طبقه بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 صادر شده است هست. از این لحاظ نیز بازهم به نظر می رسد صحبت های معاون تازه شهرسازی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به نوعی فراموشی از مصوبات ملاک عمل شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دچار شده است هست. به این ترتیب باید دید آیا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بنا دارد در جهت خلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی عمل کند یا آنکه همچنان در مسیر گذشته باقی می ماند.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | معماری | شهرداری | شهرسازی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog